netwerk voor pastoraal met jongeren

achtergrondinformatie

home

missie

achtergrond

uitgaven

interessante links

contact

VASTEN

 

 


WAAR STAAN WE VOOR? CHRISTELIJKE IDENTITEIT IN JEUGDBEWEGINGEN EN JONGERENORGANISATIES

Op 16 december 2006 ging er een studiedag door in Groot-Bijgaarden met de pastoraal verantwoordelijken van de jeugd-en jongerenbewegingen in Vlaanderen.
Er werd van deze dag een verslagboek gemaakt. In de inleiding lezen we:

“Niet enkel in het jeugdwerk, maar in zowat alle geledingen van onze samenleving, wordt de christelijke identiteit vandaag de dag op nieuwe manieren in vraag gesteld. In deze uitgave maakt Peter Malfliet, die als inspecteur-adviseur Rooms-katholieke godsdienst verbonden is aan het bisdom Gent, enkele algemene beschouwingen over christelijke identiteit in de hedendaagse maatschappelijke context. Daarna komen de bijdragen en inzichten van de sprekers van de studiedag rond de christelijke identiteit van jeugdbewegingen en jongerenorganisaties aan bod. Mgr. Luc Van Looy zoekt als bisschop van Gent naar aanknopingspunten tussen christelijke jeugdbewegingen en de instelling waaruit ze zijn ontstaan, de katholieke Kerk. Pastoraaltheoloog Bert Roebben tekent vanuit de begrippen spiritualiteit en verschilligheid enkele belangrijke lijnen naar de verhalen van jonge mensen binnen de jeugdbeweging. CD&Vpolitica Sabine Poleyn schetst exemplarisch de manier waarop haar organisatie in het recente verleden heel concreet met de vraag van de christelijke identiteit is omgegaan. Walter Van Wouwe ten slotte, is als communicatieverantwoordelijke verbonden aan Damiaanactie en koppelt bestaande inzichten uit management en marketing aan de complexe verhouding van christendom en jeugdwerk.

u kunt alle bijdragen nalezen (PDF)

 

CHRISTELIJKE IDENTITEIT IN BEWEGING

Peter Malfliet, inspecteur godsdienst bisdom Gent, op het Netwerk van 22 januari 2007

VOORAF

Grote bewegingen of organisaties van katholieke origine worden vandaag gekenmerkt door een feitelijke pluraliteit. Dat hoeft niemand te verwonderen. Integendeel, het pleit voor hun maatschappelijke verankering. Bovendien hebben deze bewegingen ook hun eigen doelstellingen. Dat geldt eveneens voor de grote katholieke jeugdbewegingen. Jongeren houden volwassenen immers een spiegel voor. Soms is die spiegel wat hol of bol. Jongeren hebben namelijk een ‘seismografische functie’: ze detecteren en versterken de verschuivingen in onze cultuur.

Die verschuivingen brengen we in wat volgt eerst kort in beeld. Vervolgens presenteren we een mogelijke denkpiste die het toelaat om de valkuilen van relativisme en geslotenheid te vermijden. De implementatie daarvan is in een postmoderne context niet zonder problemen en veronderstelt duidelijke keuzes die lang niet vanzelfsprekend zijn. Zowel de pluraliteit als de identiteit moeten ernstig genomen worden. We besluiten met enkele beschouwingen over Kerk-verbondenheid. In dit alles houden we een pleidooi voor een welbegrepen christelijke identiteit die de pluraliteit ernstig neemt.

Integrale versie in pdf